Uil

Hoe kan ik de regels naleven en mijn administratieve lasten beperken?

In het kort

U kunt uw administratieve lasten beperken door:

  • genetische bronnen te verwerven op basis van een internationaal erkend certificaat van naleving;
  • genetische bronnen te verwerven van een geregistreerde collectie in de Europese Unie;
  • in uw gebruikersgemeenschap vaste procedures in te stellen en die te laten erkennen als beste praktijk (best practice), of u aan te sluiten bij een gebruikersgemeenschap met een al erkende beste praktijk;
  • uw documentatieverplichtingen te integreren in het systeem voor intern kwaliteitsbeheer dat uw organisatie al gebruikt;
  • door plantaardige genetische bronnen (met inbegrip van bronnen die niet vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA) te verwerven onder de voorwaarden van de Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA) van het ITPGRFA. Als u deze werkwijze volgt, wordt u geacht te hebben voldaan aan de door EU-wetgeving gestelde verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid.

Indien u genetische bronnen verwerft uit het multilaterale systeem (MLS) van het ITPGRFA door de SMTA te ondertekenen, dan staan al uw verplichtingen in deze Overeenkomst.

Bij het volgen van de regels moet u eerst nagaan of uw organisatie of bedrijf eigen beleid heeft opgesteld voor het verwerven van genetische bronnen. Uw organisatie of bedrijf kan ook tot een gebruikersgemeenschap behoren waarvan de beste praktijk is erkend door de Commissie onder Verordening (EU) Nr. 511/2014. In dergelijke gevallen volgt u dat beleid of die beste praktijk. Een selectie van beste praktijken (best practices) en gedragscodes (codes of conduct) is te vinden op de pagina Downloads en links.

Uw verplichtingen

In alle gevallen moet u voldoen aan de verplichtingen voor gebruikers die zijn vastgelegd in artikel 4 van Verordening (EU) Nr. 511/2014 inzake de uitvoering van het Nagoya Protocol in Europese Unie. In het kort gaat het hier om de volgende verplichtingen:

1. U moet als gebruiker passende zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de door u gebruikte genetische bronnen en traditionele kennis verbonden met genetische bronnen zijn verkregen conform de toepasselijke wetgeving en voorschriften met betrekking tot toegang en verdeling van voordelen, en dat de voordelen die voortvloeien uit dit gebruik eerlijk en billijk worden gedeeld op basis van onderling overeengekomen voorwaarden, conform de toepasselijke wetgeving en voorschriften van met name het land dat u de genetische bronnen heeft geleverd.

2. Genetische bronnen en traditionele kennis verbonden met genetische bronnen mogen alleen overgedragen en gebruikt worden in overeenstemming met onderling overeengekomen voorwaarden.

3. U moet als gebruiker het volgende verzamelen, bewaren en overdragen aan volgende gebruikers: een internationaal erkend certificaat van naleving (IRCC), en informatie over de inhoud van de onderling overeengekomen voorwaarden die relevant is voor volgende gebruikers; of, indien een internationaal erkend certificaat van naleving niet beschikbaar is:

(i) de datum en plaats van verwerving van de genetische bronnen of de traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

(ii) een beschrijving van deze genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

(iii) de directe herkomst of leverancier van de genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen, en details over de verdere gebruikers van de genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

(iv) de aan- of afwezigheid van rechten en plichten op het gebied van toegang en verdeling van voordelen, met inbegrip van de rechten en plichten ten aanzien van latere toepassingen en commerciƫle exploitatie;

(v) vergunningen voor toegang, indien van toepassing;

(vi) onderling overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van afspraken op het gebied van de verdeling van voordelen, indien van toepassing.

Uw administratieve lasten beperken

Mogelijk gebruikt uw organisatie al een systeem voor intern kwaliteitsbeheer waarin de informatie die u verplicht bent te verzamelen al deels of geheel gedocumenteerd wordt. Als u uw administratieve lasten wilt beperken, dan heeft toegang tot genetische bronnen op basis van een internationaal erkend certificaat van naleving, waar mogelijk, de voorkeur. Indien u genetisch materiaal heeft verkregen van een van de geregistreerde collecties in de Europese Unie, dan wordt u verondersteld te hebben voldaan aan uw verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid.

Indien u plantaardige genetische bronnen heeft verworven onder de voorwaarden van de Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA) van het ITPGRFA, ook als het gaat om bronnen die niet vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA, dan wordt u geacht te hebben voldaan aan de door EU-wetgeving gestelde verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid. In formele termen betekent dit dat van gebruikers moet worden verondersteld dat zij passende zorgvuldigheid in acht hebben genomen, indien zij plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw (PGRFA) hebben verkregen van een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en dat bepaald heeft dat al het PGRFA dat onder zijn beheer en gezag valt en tot het publieke domein behoort maar dat niet vermeld staat in Bijlage I van het ITPGRFA, ook onderworpen zal zijn aan de voorwaarden en bepalingen van de SMTA van het ITPGRFA. U kunt uw administratieve lasten ook verminderen door in uw gebruikersgemeenschap een beste praktijk in te voeren en deze zo mogelijk te laten goedkeuren.