Papegaai

Wat zijn de regels voor toegang tot genetische bronnen in Nederland?

Wat zijn de regels voor toegang tot genetische bronnen in Nederland?

De Nederlandse overheid stelt in haar beleidsnota Bronnen van ons bestaan - Behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit (2002) dat het niet noodzakelijk is om haar soevereiniteit ten aanzien van de toegang tot in Nederland voorkomende genetische bronnen te verankeren in nationale wetgeving. Dit betekent dat u geen voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) nodig heeft om genetische bronnen in Nederland te verkrijgen. De wetgeving ter uitvoering van het Nagoya Protocol in Nederland bevat geen voorschriften met betrekking tot de toegang tot genetische bronnen in Nederland. In sommige gevallen is de toegang tot in situ genetische bronnen echter wel onderworpen aan regelgeving op het gebied van natuurbescherming en behoud van biodiversiteit, en/of aan fytosanitaire en veterinaire regelgeving. In die gevallen moet er voor het verzamelen van genetisch materiaal toestemming worden gevraagd aan de landeigenaar. Dit kan een boer zijn, maar ook een overheidsinstantie, burger of bedrijf. Ook kunnen er regels van toepassing zijn op het gebied van milieueffecten. Genetische bronnen op boerderijen of in tuinen zijn particulier bezit, en daarom is toestemming van de eigenaar nodig om deze bronnen, in welke vorm dan ook, te verplaatsen.