Parkieten

Voor wie, en in welke gevallen gelden deze regels?

Welke regels?

De regels voor toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS) gelden voor alle gebruikers van genetische bronnen in Nederland. Deze regels komen voort uit de CBD, het Nagoya Protocol en het ITPGRFA. Het Nagoya Protocol wordt uitgevoerd via Verordening (EU) Nr. 511/2014 en in nationale wetgeving van de EU-lidstaten, waaronder Nederland.

Wanneer word ik als gebruiker beschouwd?

Een ‘gebruiker’ is een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van genetische bronnen of traditionele kennis die met genetische bronnen verbonden is. U wordt als een gebruiker van genetische bronnen beschouwd als uw activiteiten binnen de definitie van gebruik vallen, zoals geformuleerd in het Nagoya Protocol: Onder het gebruik van genetische rijkdommen wordt verstaan “het verrichten van onderzoek en ontwikkeling van de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische rijkdommen, mede door de toepassing van biotechnologie.” Als u niet aan onderzoek en ontwikkeling doet, dan wordt u volgens deze definitie niet als gebruiker beschouwd. Of het materiaal na afloop vernietigd wordt of niet, is verder niet relevant. Genetische bronnen die verkregen zijn onder de voorwaarden van de SMTA van het ITPGRFA zijn alleen bedoeld voor onderzoek, veredeling en onderwijs op het gebied van voedsel en landbouw. Als u het materiaal voor andere doelen dan voor voedsel en landbouw gebruikt, bent u volgens bovenstaande definitie wel een gebruiker. Als u voldoet aan deze definitie van ‘gebruiker’, dan controleert de Nederlandse overheid of u zich aan de voorschriften van Verordening (EU) Nr. 511/2014 houdt. Dit geldt echter niet voor genetische bronnen van gewassen die vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA met een SMTA. Wanneer u genetische bronnen gebruikt die niet op de Bijlage I staan, maar die wel verkregen zijn onder de voorwaarden van de SMTA, wordt u geacht aan de verplichtingen van de EU Verordening te hebben voldaan.

Vanaf wanneer gelden deze regels?

Van belang is dat de regels van de CBD en het Nagoya Protocol geen terugwerkende kracht hebben. Dit betekent dat verplichtingen met betrekking tot toegang en verdeling van voordelen niet van toepassing zijn op genetische bronnen die voor 28 december 1993 in uw bezit waren, maar dat deze wel van toepassing kunnen zijn op de genetische bronnen die u na die datum heeft verworven. Indien het land dat de genetische bronnen aan u heeft geleverd na 1993 regels of voorschriften ten aanzien van toegang en verdeling van voordelen had of heeft ingesteld, dan zult u die (hebben) moeten naleven. De nalevingsmaatregelen die het Nagoya Protocol voorschrijft en via Verordening (EU) Nr. 511/2014 worden uitgevoerd, gelden niet voor genetische bronnen die voor 12 oktober 2014 al in uw bezit waren. De EU-regels zijn alleen van toepassing op bronnen die zijn verkregen en gebruikt op of na 12 oktober 2014. Met andere woorden: verplichtingen ten aanzien van toegang en verdeling van voordelen gelden sinds de inwerkingtreding van de CBD (28 december 1993), maar EU-verplichtingen pas sinds 12 oktober 2014.

Gelden deze regels voor toegang tot genetische bronnen in alle landen?

De voorschriften van de EU gelden alleen voor toegang tot genetische bronnen in landen die het Nagoya Protocol hebben geratificeerd (wederkerigheid). Gebruikers in Nederland die genetische bronnen verwerven in landen die het Protocol niet hebben geratificeerd, zijn niet gebonden aan de voorwaarden van het Protocol, en de Nederlandse autoriteiten zullen in dat geval ook geen toezicht houden op de naleving. Landen die het Protocol niet hebben geratificeerd kunnen echter nog steeds voorwaarden stellen aan de toegang tot en het gebruik van hun genetische bronnen. Daar dient u zich dan aan te houden. Het enige land dat de CBD niet heeft geratificeerd, en daarom ook het Nagoya Protocol niet zal ratificeren, is de Verenigde Staten (VS). Genetische bronnen uit collecties in de VS kunnen dus vaak zonder beperkende voorwaarden worden verkregen voor wat betreft de controle op het gebruik van deze bronnen. Mogelijk moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden voor toegang en gebruik op basis van nationale wetgeving van de VS.

Gelden deze regels ook voor plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw (PGRFA)?

In veel gevallen gelden er specifieke regels voor het verwerven van plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw (PGRFA). Deze regels zijn afkomstig uit het Internationale Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA), dat door meer dan 145 landen, waaronder Nederland, is ondertekend en geratificeerd. Het ITPGRFA is een gespecialiseerd verdrag dat goed aansluit op de CBD en het Nagoya Protocol. Toegang tot publieke collecties van landen die Partij zijn bij het ITPGRFA wordt meestal verleend op basis van de voorwaarden van de Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA). Effectief betekent dit dat u als gebruiker moet voldoen aan de voorwaarden van de SMTA, maar verder geen verplichtingen heeft op basis van het Nagoya Protocol.