Nieuws

Hoe beperk ik mijn administratieve ABS-lasten?

Gepubliceerd op
20 oktober 2022

Als gebruiker van genetische bronnen heeft u mogelijk verplichtingen op het gebied van ABS (Access and Benefit-sharing, Toegang en Verdeling van Voordelen) op basis van de EU ABS Verordening. Dit kan veel werk met zich meebrengen, maar er zijn manieren om de administratieve lasten te beperken en toch te voldoen aan deze verplichtingen.

Binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening?

Ga allereerst na of uw activiteiten met de genetische bron(nen) daadwerkelijk binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) vallen, aangezien dit niet bij alle bronnen of activiteiten het geval is. De Verordening is bijvoorbeeld niet van toepassing op genetische bronnen uit landen die geen Partij zijn bij het Nagoya Protocol. Activiteiten met genetische bronnen die vallen onder een EU-erkend gespecialiseerd ABS-instrument (het ITPGRFA en het PIP-Kader), vallen buiten de EU ABS Verordening. Door te weten wat het toepassingsgebied van de Verordening is, kunt u onnodig werk vermijden.

Om na te gaan of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen, is het artikel ‘EU ABS Verordening: binnen of buiten het toepassingsgebied?’ een goed startpunt. Het artikel legt het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening uit en geeft specifieke voorbeelden. Daarnaast kan de interactieve hulptool van het ABS-Loket u helpen bepalen of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen, en, als dit het geval is, wat uw verplichtingen onder de Verordening zijn.

Uiteraard moet u zich ervan bewust zijn dat zelfs als een activiteit met een specifieke genetische bron buiten de EU ABS Verordening valt, het land van levering nationale toegangwetgeving kan hebben, die mogelijk afwijkt van de EU-interpretatie van het Nagoya Protocol. Dit betekent dat activiteiten of bronnen die niet onder de EU ABS Verordening vallen, alsnog onder de nationale toegangswetgeving van het land van levering kunnen vallen.

ABS binnen uw organisatie

Om de lasten te beperken voor individuele gebruikers binnen een organisatie, hebben sommige organisaties een persoon of eenheid aangewezen die verantwoordelijk is voor zaken rondom het Nagoya Protocol en/of hebben zij beleid of procedures vastgesteld voor de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat relevante informatie over de genetische bron al is gedocumenteerd in het kader van intern kwaliteitsbeheer of in een interne database. Contact opnemen met deze persoon of eenheid kan u helpen om de ABS-hulpmiddelen binnen uw organisatie te vinden en te voldoen aan de EU ABS Verordening.

Uw organisatie kan deel uitmaken van een gebruikersgemeenschap waarvan de beste praktijken door de Europese Commissie zijn erkend op grond van de EU ABS Verordening. Volg in dergelijke gevallen dat beleid of die beste praktijk. U kunt ook een nog niet erkende beste praktijk voor goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie of een een nieuwe beste praktijk invoeren en deze laten goedkeuren. Een selectie van beste praktijken (best practices) en gedragscodes (codes of conduct) is te vinden op de pagina Downloads en links.

Zorgvuldigheidsverplichtingen: verzamelen van informatie

Gebruikers zijn verplicht om, in het kader van passende zorgvuldigheid zoals aangegeven in de EU ABS Verordening, informatie te verzamelen over de genetische bronnen die zij gebruiken, bijvoorbeeld om het land van levering te bepalen. In bepaalde situaties wordt u geacht te hebben voldaan aan uw zorgvuldigheidsverplichtingen met betrekking tot het verzamelen van informatie.

Dit is het geval wanneer u:

  • een genetische bron gebruikt die verkregen is uit een collectie die is opgenomen in het register van collecties van de Europese Unie. Zie voor meer informatie over geregistreerde collecties de pagina Veelgestelde vragen – Belangrijke termen;
  • bepaalde plantgenetische voor voedsel en landbouw gebruikt die zijn verkregen zijn uit landen die deze plantgenetische bronnen verstrekken onder de voorwaarden van de SMTA (Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal) van het ITPGRFA (Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw). Zie voor meer informatie Artikel 4(4) van de EU ABS Verordening en sectie 5.2 van de EU Leidraad.

In deze gevallen kunnen nog steeds andere gebruikersverplichtingen gelden. Zo moet u in sommige situaties een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Lees voor meer informatie: ‘DECLARE of geen DECLARE: wanneer een zorgvuldigheidsverklaring indienen?

Links

Downloads