Uil

Hoe kan ik de regels naleven en mijn administratieve lasten beperken?

Verplichtingen voor gebruikers

In de Europese Unie worden de nalevingseisen van het Nagoya Protocol geïmplementeerd door Verordening (EU) Nr. 511/2014 (de EU ABS Verordening). Als gebruiker moet u voldoen aan de verplichtingen voor gebruikers die zijn vastgelegd in artikel 4 van de EU ABS Verordening. In het kort gaat het hier om de volgende verplichtingen:

 1. U moet als gebruiker passende zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de door u gebruikte genetische bronnen en traditionele kennis verbonden met genetische bronnen zijn verkregen conform de toepasselijke wetgeving en voorschriften met betrekking tot toegang en verdeling van voordelen, en dat de voordelen die voortvloeien uit dit gebruik eerlijk en billijk worden gedeeld op basis van onderling overeengekomen voorwaarden, conform de toepasselijke wetgeving en voorschriften van met name het land dat u de genetische bronnen heeft geleverd.
 2. Genetische bronnen en traditionele kennis verbonden met genetische bronnen mogen alleen overgedragen en gebruikt worden in overeenstemming met onderling overeengekomen voorwaarden.
 3. U moet als gebruiker het volgende verzamelen, bewaren en overdragen aan volgende gebruikers: een internationaal erkend certificaat van naleving (IRCC), en informatie over de inhoud van de onderling overeengekomen voorwaarden die relevant is voor volgende gebruikers; of, indien een internationaal erkend certificaat van naleving (IRCC) niet beschikbaar is:

  (i)           de datum en plaats van verwerving van de genetische bronnen of de traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

  (ii)          een beschrijving van deze genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

  (iii)         de directe herkomst of leverancier van de genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen, en details over de verdere gebruikers van de genetische bronnen of traditionele kennis verbonden met genetische bronnen;

  (iv)         de aan- of afwezigheid van rechten en plichten op het gebied van toegang en verdeling van voordelen, met inbegrip van de rechten en plichten ten aanzien van latere toepassingen en commerciële exploitatie;

  (v)          vergunningen voor toegang, indien van toepassing;

  (vi)         onderling overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van afspraken op het gebied van de verdeling van voordelen, indien van toepassing.

Uw administratieve lasten beperken

Bij het volgen van de regels moet u eerst nagaan of uw organisatie of bedrijf eigen beleid heeft opgesteld voor het verwerven van genetische bronnen. Mogelijk gebruikt uw organisatie een systeem voor intern kwaliteitsbeheer waarin de informatie die u verplicht bent te verzamelen al deels of geheel gedocumenteerd wordt.

Wanneer het gebruik van genetische bronnen valt onder een door de EU erkend gespecialiseerd ABS-instrument (ITPGRFA of PIP-Kader), valt dit gebruik niet onder de EU ABS Verordening.

Uw organisatie of bedrijf kan ook tot een gebruikersgemeenschap behoren waarvan de beste praktijk is erkend door de Commissie onder Verordening (EU) Nr. 511/2014. In dergelijke gevallen volgt u dat beleid of die beste praktijk. U kunt uw administratieve lasten ook verminderen door in uw gebruikersgemeenschap een beste praktijk in te voeren en deze zo mogelijk te laten goedkeuren. Een selectie van beste praktijken (best practices) en gedragscodes (codes of conduct) is te vinden op de pagina Downloads en links.

Indien u genetisch materiaal heeft verkregen van een van de geregistreerde collecties in de Europese Unie, dan wordt u verondersteld te hebben voldaan aan uw verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid met betrekking tot het verzamelen van informatie.

Waar mogelijk kunt u uw administratieve lasten beperken door toegang tot genetische bronnen te verkrijgen onder de Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA) van het ITPGRFA. Indien u plantaardige genetische bronnen heeft verworven uit landen die hun plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw verstrekken onder de voorwaarden van de SMTA, ook als het gaat om bronnen die niet vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA, dan wordt u geacht te hebben voldaan aan de door EU-wetgeving gestelde verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid (zie Artikel 4(4) van de Verordening). In formele termen betekent dit dat van gebruikers moet worden verondersteld dat zij passende zorgvuldigheid in acht hebben genomen, indien zij plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw (PGRFA) hebben verkregen van een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en dat bepaald heeft dat al het PGRFA dat onder zijn beheer en gezag valt en tot het publieke domein behoort maar dat niet vermeld staat in Bijlage I van het ITPGRFA, ook onderworpen zal zijn aan de voorwaarden en bepalingen van de SMTA van het ITPGRFA.

In het kort

U kunt uw administratieve lasten beperken:

 • door gebruik te maken van genetische bronnen die vallen onder een door de EU erkend gespecialiseerd ABS-instrument (ITPGRFA of PIP-Kader). Gebruik van dit materiaal valt niet onder de EU ABS Verordening.
 • door in uw gebruikersgemeenschap vaste procedures in te stellen en die te laten erkennen als beste praktijk (best practice);
 • door uw documentatieverplichtingen te integreren in het systeem voor intern kwaliteitsbeheer dat uw organisatie al gebruikt, bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een gebruikersgemeenschap met een al erkende beste praktijk.

U wordt geacht (gedeeltelijk) te hebben voldaan aan uw zorgvuldigheidsverplichtingen onder de Europese wetgeving:

 • door genetische bronnen te verwerven van een geregistreerde collectie in de Europese Unie. U heeft dan voldaan aan uw verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid met betrekking tot het verzamelen van informatie;
 • door plantaardige genetische bronnen die niet vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA te verwerven onder de voorwaarden van de Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA) van het ITPGRFA uit landen die plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw, ook als deze niet vermeld staan in Bijlage I van het ITPGRFA, verstrekken onder de voorwaarden van de SMTA. Als u deze werkwijze volgt, wordt u geacht passende zorgvuldigheid in acht te hebben genomen (zie Artikel 4(4) van de EU ABS Verordening).

Indien u genetische bronnen verwerft uit het multilaterale systeem (MLS) van het ITPGRFA door de SMTA te ondertekenen, dan staan al uw verplichtingen in deze Overeenkomst.