Nieuws

Het internationaal erkende certificaat van naleving (IRCC) van het Nagoya Protocol

Gepubliceerd op
16 augustus 2022

Wellicht heeft u de termen ‘IRCC’ of ‘internationaal erkend certificaat van naleving’ gehoord in de context van ABS en het Nagoya Protocol. Wat zijn IRCC’s en hoe maken ze het voor gebruikers gemakkelijker om aan hun zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen?

Wat is een IRCC?

Een internationaal erkend certificaat van naleving (internationally recognised certificate of compliance, IRCC) is een certificaat dat door het land van levering gepubliceerd is op de website van het ABS Clearing-House (ABSCH). Dit document, dat voor iedereen zichtbaar is, is bedoeld om het gebruik van genetische bronnen onder het Nagoya Protocol te monitoren en transparant te maken. Een IRCC levert bewijs dat de gebruiker legaal en met voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) toegang heeft verkregen tot een genetische bron en dat onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) zijn afgesloten, indien vereist door de nationale wet- en regelgeving van het land van levering.

Welke informatie bevat een IRCC?

Volgens Art. 17 van het Nagoya Protocol moet een IRCC tenminste de volgende informatie bevatten: de instantie van afgifte; de datum van afgifte; de leverancier; een unieke identificatiecode van het certificaat; de persoon of entiteit aan wie/waaraan de PIC is verleend; het onderwerp of de genetische bronnen waarop het certificaat betrekking heeft; bevestiging dat er MAT zijn vastgesteld; bevestiging dat PIC is verkregen; en of het betrekking heeft op commercieel en/of niet-commercieel gebruik.

Aanvullende informatie kan worden opgenomen, bijvoorbeeld over de voorwaarden voor overdracht aan derden, zoals vermeld staat in dit IRCC. Een gepubliceerde IRCC bevat niet altijd alle bovengenoemde elementen, bijvoorbeeld omdat sommige informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd. Dit IRCC vermeldt bijvoorbeeld niet de persoon of entiteit aan wie PIC is verleend. Het ABSCH bevat een lijst van alle IRCC’s die door landen van levering zijn gepubliceerd.

Hoe kan ik een IRCC gebruiken?

Vraag de bevoegde nationale autoriteit (competent national authority, CNA) om, nadat u PIC en MAT hebt verkregen, een IRCC te publiceren op de website van het ABS Clearing-House. Wanneer een nalevingscontrole wordt uitgevoerd, kunt u makkelijk verwijzen naar het IRCC-nummer om aan te tonen dat u als gebruiker van genetische bronnen aan uw zorgvuldigheidsverplichtingen heeft voldaan.

Als dit niet mogelijk is, moeten gebruikers informatie bewaren en verstrekken om aan te tonen dat zij passende zorgvuldigheid hebben toegepast. In dat geval moet u de stappen doorlopen die zijn vastgelegd in de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014), Artikel 4, paragraaf 3, waarin staat welke informatie u moet verzamelen om aan uw verplichtingen op dit gebied te voldoen. Aangezien het moeite kan kosten om deze documentatie te verzamelen en te bewaren, helpt een IRCC u om uw administratieve lasten te beperken.

IRCC’s op het ABS Clearing-House

Sinds het Nagoya Protocol in 2014 van kracht werd, zijn er door vijfentwintig landen meer dan 4000 IRCC’s gepubliceerd op het ABS Clearing-House. Het aantal certificaten van naleving dat op het ABSCH gepubliceerd is, is in de afgelopen twee jaar meer dan verdrievoudigd. De landen die de meeste IRCC’s hebben gepubliceerd, zijn India (2927), Frankrijk (587) en Spanje (146).