Nieuws

Toepassingsgebied van de EU ABS Verordening: commerciële plantenrassen en derivaten

Gepubliceerd op
22 februari 2021

Onlangs heeft de Europese Commissie een herziene Leidraad betreffende de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) gepubliceerd. De herziene Leidraad geeft meer informatie over het toepassingsgebied en de verplichtingen voor gebruikers van de Verordening. In dit artikel gaan we nader in op twee onderwerpen met betrekking tot het toepassingsgebied: commerciële plantenrassen en derivaten.

Commerciële plantenrassen

Wanneer een commercieel plantenras rechtmatig op de EU-markt is gebracht, valt verder gebruik van dit ras voor plantenveredeling niet onder het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening, aangezien de latere kweker afhankelijk is van een nieuwe en andere genetische bron, die verschilt van de oorspronkelijke genetische bron. Dit geldt ook voor nieuwe rassen die zijn beschermd door een kwekersrecht overeenkomstig het UPOV-Verdrag, met inbegrip van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht.

Daarom gelden de verplichtingen van de EU ABS Verordening niet en is er geen zorgvuldigheidsverklaring vereist met betrekking tot veredelingsactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van rassen die in de EU rechtmatig in de handel zijn gebracht en/of door een kwekersrecht overeenkomstig het UPOV-verdrag binnen of buiten de EU zijn beschermd.

Landen van levering kunnen echter nationale toegangswetgeving hebben voor hun genetische bronnen, die kan verschillen van de EU-interpretatie. Dit betekent dat als commerciële plantenrassen buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening vallen, ze mogelijk wel binnen het toepassingsgebied van nationale toegangswetgeving van het land van levering vallen. Controleer de nationale wetgeving, anders kunt u mogelijk problemen krijgen met de autoriteiten van het betreffende land.

Zie voor meer informatie sectie 8.4 van Bijlage II van de Leidraad.

Derivaten

Een ‘derivaat’ wordt in het Nagoya Protocol gedefinieerd als: “een van nature voorkomende biochemische verbinding die het resultaat is van de genetische expressie of het metabolisme van biologische of genetische bronnen, zelfs als zij geen functionele erfelijke eenheden bevat”.

Toegang tot derivaten valt binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening wanneer er een verifieerbare mate van continuïteit is tussen een derivaat en de genetische bron waaruit het is verkregen. Dit is het geval wanneer de toegang tot een derivaat wordt gecombineerd met de toegang tot een genetische bron waarvan dat derivaat werd of wordt verkregen, of wanneer onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot dergelijke derivaten plaatsvindt op onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) die aan de gebruiker worden overgedragen. Continuïteit wordt geacht te bestaan in de volgende situaties:

  • De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die met behulp van een derivaat worden verricht maken deel uit van een onderzoeksproject dat betrekking heeft op de genetische bron en omvatten het verkrijgen van het derivaat.
  • Een gebruiker heeft het derivaat verkregen of een derde partij opdracht gegeven het derivaat uit een genetische bron te verkrijgen in het kader van een samenwerking op onderzoeksgebied of als een specifieke dienst (bijvoorbeeld in het kader van een dienstverleningsovereenkomst).
  • Het derivaat wordt verkregen van een derde partij en wordt overgedragen op grond van PIC en MAT die betrekking hebben op de respectieve onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten waarin het derivaat wordt gebruikt.

Een dergelijke continuïteit bestaat niet (en onderzoek en ontwikkeling valt buiten het toepassingsgebied van de Verordening) wanneer:

  • Het derivaat van een derde partij wordt verworven als een op de markt beschikbaar product en het wordt overgedragen zonder PIC en MAT die betrekking hebben op de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van het derivaat.

Zie voor meer informatie over derivaten sectie 2.3.4 van de Leidraad.

Meer informatie over het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening is te vinden in het artikel EU ABS Verordening: binnen of buiten het toepassingsgebied? en onze tool die u helpt bepalen of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen: Hulptool.