Nieuws

Verdere besprekingen over Digitale Sequentie-informatie (DSI)

Gepubliceerd op
19 juli 2022

De vraag hoe we moeten omgaan met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (DSI) van genetische bronnen werd verder besproken tijdens een internationale bijeenkomst in juni 2022. Er werd vooruitgang geboekt met de formulering van concept-aanbevelingen voor een besluit over DSI tijdens de belangrijke COP-15-bijeenkomst, die opnieuw is uitgesteld en nu in december 2022 zal plaatsvinden in Montreal, Canada.

Achtergrond

Al enige jaren wordt er een internationale discussie gevoerd over de vraag of het gebruik van Digitale Sequentie-informatie (Digital Sequence Information, DSI) van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen inzake toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS), net als het gebruik van genetische bronnen. Het belangrijkste discussieforum is het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD), terwijl andere internationale ABS-instrumenten vooral de CBD-uitkomsten afwachten. Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de manier waarop omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen.

Om de verschillende beleidsopties te beoordelen, is een kader ontwikkeld op basis van een aantal criteria gericht op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Een prestatiematrix is ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre de beleidsopties aan deze criteria voldoen. Meer informatie is te vinden in dit CBD-document (Engels), waarin in bijlage I de beleidsopties worden gepresenteerd, in bijlage II de criteria en subcriteria om deze opties te beoordelen, en in bijlage III de prestatiematrix.

De bijeenkomst in Genève in maart 2022

Tijdens de CBD-bijeenkomst in Genève in maart 2022 werd afgesproken dat er aan de hand van de geformuleerde criteria en subcriteria een onafhankelijke beoordeling gemaakt zal worden van de consequenties van de voorgestelde beleidsopties. Ook werd overeengekomen dat de Informele Adviesgroep (Informal Advisory Group) haar werk zou voortzetten, met deelname van vertegenwoordigers van databases, de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, de particulier sector en maatschappelijke organisaties.

De bijeenkomst in Nairobi in juni 2022

Tijdens een extra bijeenkomst van deOpen-Ended Working Groupon the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-4), die van 21-26 juni plaatsvond in Nairobi, Kenia, is de voortgang in de Informele Adviesgroep inzake DSI gepresenteerd en zijn concept-aanbevelingen geformuleerd voor een besluit over DSI tijdens de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties bij de CBD (COP-15). De exacte formulering van de aanbevelingen staat echter nog open voor verdere discussie.

De aanbevelingen betreffen onder meer:

  • het aanmoedigen van het deponeren van data in databases;
  • het gebruik van ‘landen-tags’ die aanduiden wat de oorsprong is van de genetische bron waaruit de DSI is gegenereerd;
  • het verschaffen van rechtszekerheid en duidelijkheid voor verstrekkers en gebruikers van DSI;
  • dat de oplossing efficiënt, haalbaar en praktisch moet zijn;
  • dat de oplossing aanpasbaar moet zijn aan toekomstige technologische veranderingen;
  • dat de CBD-oplossing en andere ABS-instrumenten elkaar wederzijds ondersteunen;
  • het bevorderen van onderzoek en innovatie, en technische en wetenschappelijke samenwerking, capaciteitsopbouw en technologie, met als doel de instandhouding en het duurzame gebruik van biodiversiteit;
  • het rekening houden met de rechten van inheemse bevolkingsgroepen en lokale gemeenschappen op hun traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen;
  • dat de monetaire en niet-monetaire voordelen die voortvloeien uit het gebruik van DSI van genetische bronnen gebruikt moeten worden voor de instandhouding en het duurzame gebruik van biodiversiteit;
  • dat de toegang tot DSI in openbare databases open moet blijven, omdat dit onderzoek en innovatie ondersteunt.

Er werd geen gedetailleerde update gegeven over de onafhankelijke beoordeling van de beleidsopties die momenteel wordt uitgevoerd.

Follow-up

De verwachting is dat belangrijke beslissingen over DSI genomen zullen worden tijdens de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties bij de CBD (COP-15). In Nairobi werd aangekondigd dat COP-15 wederom wordt uitgesteld en nu zal worden gehouden in Montreal, Canada, van 7-19 december 2022. Ter voorbereiding op COP-15 zal van 3-5 december een korte vijfde bijeenkomst van de Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-5) plaatsvinden in Montreal.

Wat kunt u doen?

Omdat wordt verwacht dat tijdens COP-15 in december 2022 belangrijke beslissingen zullen worden genomen en het EU-standpunt in de komende maanden besproken zal worden, is dit een goed moment om uw mening te laten weten aan de Nederlandse ABS-Autoriteit (Kim van Seeters; k.vanseeters@minlnv.nl). Het zou erg behulpzaam zijn als u uw beoordeling van de beleidsopties zou kunnen delen, met name door de prestatiematrix in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.