Hulptool voor de EU ABS Verordening

De genetische bronnen waarmee u werkt vallen mogelijk onder Verordening (EU) 511/2014 (de EU ABS Verordening). Het doel van deze tool is om u te helpen bepalen of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen, en, als dit het geval is, wat uw verplichtingen onder de Verordening zijn.

De vetgedrukte termen worden onderaan de pagina uitgelegd in de lijst met belangrijke termen. Meer informatie is te vinden op de pagina’s waarnaar verwezen wordt in de tool.

Weet u niet zeker welke antwoorden van toepassing zijn op uw activiteiten of genetische bronnen? Neem gerust contact op met het ABS-Loket Nederland.

Let op: deze tool geeft informatie die gebaseerd is op de EU ABS Verordening. Het heeft geen betrekking op nationale wet- en regelgeving van landen van levering.

Belangrijke termen

Gebruik van genetische bronnen

‘Gebruik van genetische bronnen’ betekent het verrichten van onderzoek en ontwikkeling van de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische bronnen, mede door de toepassing van biotechnologie. Meer informatie over wat wordt beschouwd als gebruik is te vinden op de website van het Nationaal ABS-Loket en in de Leidraad die door de EU gepubliceerd is.

Genetische bronnen

‘Genetische bron’ betekent genetisch materiaal van feitelijke of potentiële waarde. ‘Genetisch materiaal’ betekent al het materiaal van plantaardige, dierlijke, microbiële of andere oorsprong dat functionele eenheden van erfelijkheid bevat.

Internationaal erkend certificaat van naleving (IRCC)

Een internationaal erkend certificaat van naleving (internationally recognised certificate of compliance, IRCC) is een certificaat dat door het land van levering gepubliceerd is op de website van het ABS Clearing-House. Een IRCC levert bewijs dat de gebruiker legaal en met voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) toegang heeft verkregen tot een genetische bron en dat onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) zijn afgesloten, zoals vereist door de nationale wet- en regelgeving van het land van levering.

Meer informatie over IRCC is te vinden op de pagina Belangrijke termen.

Land van levering

In de zin van de EU ABS Verordening betekent ‘land van levering’ het land van oorsprong van de genetische bron of een willekeurige (andere) Partij bij het Protocol die de genetische bron overeenkomstig het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) heeft verkregen. ‘Land van oorsprong’ betekent het land dat de genetische bron bezit onder in situ-omstandigheden.

Onderling overeengekomen voorwaarden (MAT)

Onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) worden vastgelegd in een contract tussen de leverancier en ontvanger van genetische bronnen. De MAT beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van de genetische bronnen in kwestie en de verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van die bronnen. MAT kunnen de vorm aannemen van een Overeenkomst inzake overdracht van materiaal (MTA).

Meer informatie over MAT is te vinden op de pagina Belangrijke termen.

Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (SMTA)

De Standaardovereenkomst inzake overdracht van materiaal (standard material transfer agreement, SMTA) is de verplichte vorm van een Overeenkomst inzake overdracht van materiaal (MTA) voor partijen die materiaal willen leveren dan wel verkrijgen uit het multilaterale systeem (MLS) van het ITPGRFA.

Meer informatie over de SMTA is te vinden op de pagina Belangrijke termen.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC)

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) is de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten (competent national authority, CNA) voor toegang tot en gebruik van genetische bronnen in hun land.

Meer informatie over PIC is te vinden op de pagina Belangrijke termen.

Disclaimer: Het ABS-loket Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze tool. De informatie in deze tool kan daarom niet gebruikt worden als basis voor claims.