Nieuws

Digitale Sequentie-informatie (DSI): uitkomst van de CBD-bijeenkomsten in december 2022

Gepubliceerd op
31 januari 2023

Tijdens de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties bij de CBD (COP-15), die in december 2022 plaatsvond, is besloten dat de verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (DSI) van genetische bronnen een multilaterale aanpak zal volgen, met een wereldwijd fonds voor batenverdeling (benefit-sharing fund). Belangrijke uitgangspunten van de overeenkomst zijn dat het systeem consistent moet zijn met open toegang tot data, dat het effectief, efficiënt, haalbaar en praktisch moet zijn, en dat het onderzoek en ontwikkeling niet mag hinderen. Er zal een vervolgproces worden gestart om de verdere details van dit multilaterale systeem en de operationalisering van het fonds te bespreken.

Achtergrond

Al enige jaren wordt er een internationale discussie gevoerd over de vraag of het gebruik van Digitale Sequentie-informatie (Digital Sequence Information, DSI) van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen inzake toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS), net als het gebruik van genetische bronnen. Het belangrijkste discussieforum is het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD), terwijl andere internationale ABS-instrumenten vooral de CBD-uitkomsten afwachten.

Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de manier waarop omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen.Om de verschillende beleidsopties te beoordelen, werd een kader ontwikkeld op basis van meerdere criteria gericht op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Een besluit over DSI zou worden genomen tijdens de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties bij de CBD (COP-15), die van 7-19 december plaatsvond in Montréal, Canada, en waar DSI een van de belangrijke onderwerpen was die besproken werden.

DSI-uitkomst van CBD-bijeenkomsten in december

DSI werd besproken tijdens verschillende CBD-bijeenkomsten in december, met als afsluiting COP-15. Tijdens COP-15 is besloten tot een multilaterale aanpak voor de verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (DSI) van genetische bronnen. Het systeem voor de verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen zal onderdeel zijn van de CBD, en niet van het Nagoya Protocol, en het zal niet de bilaterale benadering van het Nagoya Protocol volgen. Er zal een vervolgproces worden gestart om de verdere details te bespreken, die tijdens de volgende COP-vergadering in 2024 voor een besluit zullen worden voorgelegd.

Een basisbeginsel van de overeenkomst is dat het systeem consistent moet zijn met open toegang tot data, terwijl het ook effectief, efficiënt, haalbaar en praktisch moet zijn, meer baten dan kosten moet genereren, aanbieders en gebruikers zekerheid en juridische duidelijkheid moet bieden, onderzoek en innovatie niet mag hinderen, niet in strijd mag zijn met internationale wettelijke verplichtingen, andere ABS-instrumenten moet ondersteunen, en rekening moet houden met de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

Ook werd overeengekomen dat capaciteitsopbouw en -ontwikkeling een belangrijke rol zullen spelen en dat een wereldwijd fonds zal worden opgericht voor de verdeling van de baten van het gebruik van DSI van genetische bronnen. De wijze waarop dit fonds zal worden gevuld, is een van de elementen die in het vervolgproces zullen moeten worden uitgewerkt.

Vervolgproces

Het vervolgproces, waarin de voorwaarden en details van het systeem voor de verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen zullen worden besproken, zal plaatsvinden in de vorm van een open werkgroep (OEWG) binnen het CBD. Nederland zal aan deze OEWG deelnemen en ook actief blijven in andere fora waar DSI wordt besproken, zoals het Internationaal Verdrag inzake plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA), om tot samenhangende oplossingen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Kim van Seeters (ABS-bevoegde nationale autoriteit; k.vanseeters@minlnv.nl) of de heer Martin Brink (Nationaal ABS-Loket, martin.brink@wur.nl).

Links